Disclaimer - MONSTER SUSHI & GRILL
14804
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14804,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

MONSTER SUSHI & GRILL’S DISCLAIMER

JUST TO BE SURE

The conditions of this disclaimer apply to this website www.restaurant.monstersushi.nl. By visiting this website and / or using the information provided on or via this website, you declare that you accept the applicability of this disclaimer. In case of conflict between the conditions of specific products and services ordered via this website and this disclaimer, the conditions of these products and services shall prevail.

DE VOORWAARDEN VAN DEZE DISCLAIMER ZIJN VAN TOEPASSING OP DEZE WEBSITE WWW.RESTAURANT.MONSTERSUSHI.NL. DOOR DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN EN/OF DE OP OF VIA DEZE WEBSITE AANGEBODEN INFORMATIE TE GEBRUIKEN, VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE DISCLAIMER. IN GEVAL VAN TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE VOORWAARDEN VAN SPECIFIEKE PRODUCTEN EN DIENSTEN BESTELD VIA DEZE WEBSITE EN DEZE DISCLAIMER, PREVALEREN DE VOORWAARDEN VAN DEZE PRODUCTEN EN DIENSTEN.

USAGE OF THE MONSTER SUSHI WEBSITE

GEBRUIK VAN DE ONIKU WEBSITE

The information on this website is only intended as general information. No rights can be derived from the information on this website. Although the Monster sushi & grill takes care when compiling and maintaining this website and makes use of sources that are considered reliable, Oniku can not guarantee the correctness, completeness and topicality of the information provided. Monster sushi & grill does not guarantee that the website will function without error or interruption. Monster sushi & grill explicitly rejects any liability with regard to the correctness, completeness, topicality of the information provided and the (undisturbed) use of this website.

DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE IS UITSLUITEND BEDOELD ALS ALGEMENE INFORMATIE. ER KUNNEN GEEN RECHTEN AAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDEN ONTLEEND. HOEWEL DE MONSTER SUSHI & GRILL ZORGVULDIGHEID IN ACHT NEEMT BIJ HET SAMENSTELLEN EN ONDERHOUDEN VAN DEZE WEBSITE EN DAARBIJ GEBRUIK MAAKT VAN BRONNEN DIE BETROUWBAAR GEACHT WORDEN, KAN ONIKU NIET INSTAAN VOOR DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE GEBODEN INFORMATIE. MONSTER SUSHI & GRILL GARANDEERT EVENMIN DAT DE WEBSITE FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZAL FUNCTIONEREN. ONIKU WIJST IEDERE AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUALITEIT VAN DE GEBODEN INFORMATIE EN HET (ONGESTOORD) GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE UITDRUKKELIJK VAN DE HAND.

AMENDMENTS

WIJZIGINGEN

Monster sushi & grill reserves the right to change the information offered on or via this website, including the text of this disclaimer, at any time without further notice. It is recommended to periodically check whether the information offered on or via this website, including the text of this disclaimer, has been changed.

MONSTER SUSHI & GRILL BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DE OP OF VIA DEZE WEBSITE AANGEBODEN INFORMATIE, MET INBEGRIP VAN DE TEKST VAN DEZE DISCLAIMER, TE ALLEN TIJDE TE WIJZIGEN ZONDER HIERVAN NADERE AANKONDIGING TE DOEN. HET VERDIENT AANBEVELING PERIODIEK NA TE GAAN OF DE OP OF VIA DEZE WEBSITE AANGEBODEN INFORMATIE, MET INBEGRIP VAN DE TEKST VAN DEZE DISCLAIMER, IS GEWIJZIGD.

PROMOTIONS

ACTIES

Monster sushi & grill always reserves the right to adjust the conditions of current actions. In connection with limited space on printed matter, arrangements may sometimes appear incomplete on printed matter. This is overcome by this paragraph.

MONSTER SUSHI & GRILL BEHOUDT ZICH ALTIJD HET RECHT DE VOORWAARDEN VAN LOPENDE ACTIES AAN TE PASSEN. IN VERBAND BEPERKTE RUIMTE OP DRUKWERK KAN HET ZIJN DAT ARRANGMENTEN SOMS INCOMPLEET OP DRUKWERK KUNNEN VERSCHIJNEN. DIT WORDT MIDDELS DEZE ALINEA ONDERVANGEN.

USE OF INFORMATION

GEBRUIK VAN INFORMATIE

Monster sushi & grill reserves all intellectual property rights and other rights with regard to all information offered on or via this website (including all texts, graphic material and logos). It is not permitted to copy, download or in any way publish, distribute or reproduce information on this website without the prior written permission of Monster sushi & grill or the rightful permission of the owner. You may print and / or download information on this website for your own personal use.

MONSTER SUSHI & GRILL BEHOUDT ZICH ALLE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN ANDERE RECHTEN VOOR MET BETREKKING TOT ALLE OP OF VIA DEZE WEBSITE AANGEBODEN INFORMATIE (WAARONDER ALLE TEKSTEN, GRAFISCH MATERIAAL EN LOGO’S). HET IS NIET TOEGESTAAN INFORMATIE OP DEZE WEBSITE OVER TE KOPIËREN, TE DOWNLOADEN OF OP ENIGERLEI WIJZE OPENBAAR TE MAKEN, TE VERSPREIDEN OF TE VERVEELVOUDIGEN ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN ONIKU OF DE RECHTMATIGE TOESTEMMING VAN DE RECHTHEBBENDE. U MAG INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WEL AFDRUKKEN EN/OF DOWNLOADEN VOOR EIGEN PERSOONLIJK GEBRUIK.

Information from third parties, products and services

Informatie van derden, producten en diensten

When Monster sushi & grill displays links to third-party websites, this does not mean that the products or services offered on or via these websites are recommended by Monster sushi & grill. Monster sushi & grill accepts no liability and no responsibility for the content, use or availability of websites referred to or referring to this website. The use of such links is at your own risk. The information on such websites has not been assessed by Monster sushi & grill for accuracy, reasonableness, timeliness or completeness. Requests for placing links to third party websites on www.oniku.nl are checked against a number of criteria.

WANNEER ONIKU LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN WEERGEEFT, BETEKENT DIT NIET DAT DE OP OF VIA DEZE WEBSITES AANGEBODEN PRODUCTEN OF DIENSTEN DOOR ONIKU WORDEN AANBEVOLEN. MONSTER SUSHI & GRILL AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID EN GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD, HET GEBRUIK OF DE BESCHIKBAARHEID VAN WEBSITES WAARNAAR WORDT VERWEZEN OF DIE VERWIJZEN NAAR DEZE WEBSITE. HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE LINKS IS VOOR EIGEN RISICO. DE INFORMATIE OP DERGELIJKE WEBSITES IS DOOR ONIKU NIET NADER BEOORDEELD OP JUISTHEID, REDELIJKHEID, ACTUALITEIT OF VOLLEDIGHEID. VERZOEKEN TOT PLAATSING VAN LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN OP WWW.RESTAURANT.MONSTERSUSHI.NL WORDEN GETOETST AAN EEN AANTAL CRITERIA.

Applicable law

Toepasselijk recht

Dutch law applies to this website and the disclaimer. All disputes arising from or in connection with this disclaimer will only be submitted to the competent court in the Netherlands.

OP DEZE WEBSITE EN DE DISCLAIMER IS HET NEDERLANDS RECHT VAN TOEPASSING. ALLE GESCHILLEN UIT HOOFDE VAN OF IN VERBAND MET DEZE DISCLAIMER ZULLEN BIJ UITSLUITING WORDEN VOORGELEGD AAN DE BEVOEGDE RECHTER IN NEDERLAND.